Obchodní podmínky + GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společností Fix and Retail s.r.o,  se sídlem: Pod Císařkou 2454/1, Praha 5 – 150 00, IČ:08444323,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 319096/MSPH Městský soud v Praze

(dále jen „Servis“), e-mail: info@mobilcare.cz, tel.č.: +420 601 22 39 39, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavřené na přední straně tohoto listu (dále jen „Smlouva“) mezi Servisem a objednatelem opravy (dále jen „Zákazník“). Smlouva mezi Servisem a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, Zákazník dokončí objednávku na webu www.mobilcare.cz, popř. osobně na pobočkách v Pardubicích nebo v Kolíně (dále jen „Rezervační smlouva“). V Rezervační smlouvě se uvede zejména identifikační údaje zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení, a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Servisu (není-li vyplněno, pak do sedmi dnů od objednání. Smlouvou se Servis zavazuje dle § 2586 an. OZ na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka provést dílo spočívající v opravě zařízení Zákazníka a Zákazník se zavazuje takové dílo od Servisu převzít a zaplatit za něj Servisu cenu, a to dle Smlouvy a dle těchto obchodních podmínek.

Pokud Smlouva obsahuje úpravu odlišnou od obchodních podmínek, má úprava ve Smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje. Při nemožnosti opravy, nebo nedodání zařízení do servisu je zákazník povinnen uhradit manipulační poplatek 290,- Kč, včetně DPH.

 1. Poskytované služby

Servis zajišťuje opravy vybraných zařízení společností Apple, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi a další. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci.

Zákazník bere na vědomí, že Servis neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení. Zároveň zákazník bere na vědomí, že zařízení po opravě nedisponuje žádnou certifikovanou odolností, např. IP67 apod.

 1. Cena Opravy

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Servisu na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena  poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 15 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zákazník se zavazuje uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platební karty. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Servis oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

Je‑li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit Servisu rovněž zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo Servisu na náhradu škody.

 1. Oprava zařízení

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu.

Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Servisu. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána), poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat. Produkty a zboží, kde prodává společnost Fix and retail s.r.o. jsou kompatibilní díly výše zmíněných značek. Nejedná se tedy o originální díly.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu se Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Délka opravy však může činit 14 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován Servisem prostřednictvím e-mailu či SMS.

 

 

 

Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě (tj. v podepsaném Rezervační smlouvě) vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Servis v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

Nepodaří-li se Servisu provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené ve výši 290 Kč.

 1. následky nevyzvednutí si zařízení z opravy

Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 30 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den.

Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení do 14 dnů poté, co byl o ukončení opravy vyrozuměn, může ho Servis na účet Zákazníka prodat. Servis o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byl Zákazník vyrozuměn o zamýšleném prodeji zařízení. Výtěžek z prodeje vydá na žádost Zákazníka Servis Zákazníkovi.

Dodatek ze dne 24.10.2022: V případě, že nevyzvednuté zařízení nebylo prodáno v rozumné ceně a termínu, např. neopravitelné zařízení apod. Servis zařízení ekologicky zlikviduje, a to nejdříve 3 měsíce po první výzvě k vyzvednutí.

 1. Záruka A VÝLUKY

Servis poskytuje na opravu provedenou Servisem na zařízení Zákazníka, které bylo Servisu Zákazníkem předáno za účelem provedení takové úpravy na základě Smlouvy, záruku v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a Servisem, to však za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

Servis odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v Rezervační smlouvě nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Servisu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od Servisu. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

Servis neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Servis upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy na vědomí.

Servis dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.

Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu či nedostupnost potřebných dílů/součástek potřebných k opravě zařízení. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné. Případné zpoždění není důvodem k reklamaci.  

 1. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Servis je oprávněn k výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo. V případě, že dojde mezi Servisem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že Servis za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu zpracovává v nezbytném rozsahu osobní údaje Zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout Servisu své osobní údaje, které Servis potřebuje pro plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, za účelem plnění Smlouvy či ochranu oprávněných zájmů Servisu.

Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah vzniklé na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Servisem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy budou rozhodovat české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Volbou práva podle předchozího odstavce není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2021

-----------------


Ochrana osobních údajů

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Fix and Retail  s.r.o., se sídlem Pod Císařkou 2454/1, 150 00 Praha 5 , IČ:08444323, v obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 319096, Městský soud v Praze. (dále jen “správce”).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • doručovací adresa: MobilCare, Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice
 • email: info@mobilcare.cz
 • tel.: +420 601 325 040.

  MobilCare, Pražská 121, 280 02 Kolín
  email: kolin@mobilcare.cz
  tel.: +420 604 484 354


  Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 1. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Říčany, 251 01, IČ: 251 94 798  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858, jako přepravní společnost

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565, jako přepravní společnost

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., IČ: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346, jako přepravní společnost

Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, IČ284 08 306,  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387, jako přepravní společnost

5.2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

Seznam.cz a.s.
Google. Inc.
Facebook inc.
Heuréka.cz

5.3 Kamerové záznamy:

Účel zpracování osobních údajů spočívá v: ochraně majetku, ochraně zdraví a života osob, které se pohybují v prostorách MobilCare, ochraně práv a právem chráněných zájmů, zajištění uplatňování práv a požadavků subjektů údajů: v případných řízeních, podnětech a stížnostech, evidování pohybu v monitorovaném prostoru, identifikaci pachatelů trestné činnosti, zajištění záznamu jako důkazu (o zneužívání služby, o ochraně života a zdraví, o poškozování majetku), evidence počtu osob v monitorovaném prostoru a evidence vstupu do monitorovaného prostoru.

Kamerový záznam: videozáznam nebo fotografie, resp. obrázkové snímky a videosekvence v prostorách a MobilCare, kde dochází k pořizování kamerového systému (podobizna subjektu údajů).
Označení monitorovaného prostoru.
Aktivita realizovaná v monitorovaném prostoru.
Datum: pořízení kamerového záznamu.
Čas: pořízení kamerového záznamu.

 

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@mobilcare.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

6.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.

 

 

Tyto podmínky Ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2023